Intergenerational conflicts of interest and prosocial behavior during the COVID-19 pandemic

Shuxian Jin*, Daniel Balliet, Angelo Romano, Giuliana Spadaro, Caspar J. Van Lissa, Maximilian Agostini, Jocelyn J. Bélanger, Jannis Kreienkamp, PsyCorona Collaboration, N. Pontus Leander

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
200 Downloads (Pure)

Zoekresultaten