International climate negotiation conditions: past and future

Vertaalde titel van de bijdrage: Basisvoorwaarden voor internationale klimaatonderhandelingen: verleden en toekomst

Wytze van der Gaast

Onderzoeksoutput

1337 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van internationale klimaatonderhandelingen is om afspraken te maken over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bekende resultaten van deze onderhandelingen zijn het VN-klimaatverdrag van 1992 en het protocol van Kyoto van 1997. Dit laatste bevatte juridisch bindende klimaatverplichtingen voor industrielanden. Tijdens de klimaattop van 2015 (Parijs) zal een klimaatverdrag moeten worden gesloten.
In dit proefschrift zijn klimaatonderhandelingen sinds 1990 onderzocht, aan de hand van een vijftal ‘dossiers’. Het proefschrift beschrijft hoe internationaal klimaatbeleid wordt bemoeilijkt doordat:
- Klimaatverandering een wereldwijd probleem is waarvoor een wereldwijde oplossing moet worden gevonden.
- Landen internationale afspraken toetsen aan binnenlandse doelen en alleen dan meedoen als de baten van klimaatbeleid hoger zijn dan de kosten.
- De wetenschappelijke kennis omtrent klimaatverandering slechts stapsgewijs beschikbaar is gekomen, waardoor het moeilijk is geweest langetermijnklimaatdoelen af te spreken.

Naar aanleiding hiervan concludeert het proefschrift dat voor onderhandelingssucces aan minimaal drie voorwaarden moet zijn voldaan:
1. Het onderhandelingsresultaat moet een evenwichtige weerspiegeling zijn van landenposities.
2. Het onderhandelingsproces moet zeer flexibel zijn met meerdere trajecten en vele kleine stapjes.
3. Op cruciale momenten moeten de juiste tactische keuzes gemaakt worden en kan veel afhangen van bijvoorbeeld persoonlijkheden, sfeer, enz.

De studie concludeert dat een effectief klimaatbeleid met mondiale deelname van landen meer kansrijk is wanneer klimaatmaatregelen ingebed worden in de binnenlandse ontwikkelingsplanning van (ontwikkelings)landen. De veronderstelling daarbij is dat deze ‘bottom-up’ benadering sterkere prikkels creëert voor landen om klimaatmaatregelen te nemen, omdat deze ook bijdragen aan het halen van nationale ontwikkelingsdoelen.
Vertaalde titel van de bijdrageBasisvoorwaarden voor internationale klimaatonderhandelingen: verleden en toekomst
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Jepma, Catrinus, Supervisor
Datum van toekenning26-jan.-2015
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7523-6
Elektronische ISBN's978-90-367-7522-9
StatusPublished - 2015

Citeer dit