Internet-Based Exposure and Behavioral Activation for Complicated Grief and Rumination: A Randomized Controlled Trial

Maarten C Eisma, Paul A. Boelen, Jan van den Bout, Wolfgang Stroebe, Henk A. W. Schut, Jaap Lancee, Margaret Stroebe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

86 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)729-748
Aantal pagina's20
TijdschriftBehavior Therapy
Volume46
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit