Interpreting Heisenberg interpreting quantum states

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
103 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-114
TijdschriftPhilosophia Naturalis
Volume50
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit