Interpreting Hemostatic Profiles Assessed With Viscoelastic Tests in Patients With Cirrhosis

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)389-391
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of clinical gastroenterology
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2020

Citeer dit