Into the drivers of innovation adoption: What is the impact of the current level of adoption?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 24
TijdschriftEuropean Journal of Innovation Management
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit