Vrouwen onder invloed: Een studie naar genderverschillen in middelengebruik bij forensisch psychiatrische patiënten

V. de Vogel*, J. Stam, Y. H. A. Bouman, P. ter Horst, M. Lancel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageIntoxicated women: A study into gender differences in substance abuse in forensic psychiatric patients
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)332-339
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2020

Citeer dit