Intramuscular EMG versus Surface EMG of Lumbar Multifidus and Erector Spinae in Healthy Participants

Anke Hofste*, Remko Soer, Etto L. Salomons, Jan Peuscher, André Wolff, Han MD Hoeven, van der, Frits G. J. Oosterveld, Gerbrand Groen, Hermie J. Hermens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E1319–E1325
Aantal pagina's7
TijdschriftSPINE
Volume45
Nummer van het tijdschrift20
DOI's
StatusPublished - 15-okt-2020

Citeer dit