The relationship between distraction and driving performance: towards a test regime for in-vehicle information systems

O. Carsten*, K.A. Brookhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)75-77
Aantal pagina's3
TijdschriftTransportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt.-2005

Citeer dit