Introduction of surface imaging as part of repeat CT procedure for proton breast cancer patients.

M. Kuijpers, Estelle Batin, T van Faassen - van Loenen, Artürs Meijers, Anne Crijns, J.A. Langendijk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1111
Aantal pagina's1
TijdschriftESTRO 2020 Abstract book
StatusPublished - 2020

Citeer dit