Introduction of the special issue: "Social simulation in environmental psychology"

Wander Jager*, Andreas Ernst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)114-118
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Environmental Psychology
Volume52
DOI's
StatusPublished - okt-2017

Citeer dit