Investigating Data-driven Biological Subtypes of Psychiatric Disorders Using Specification-Curve Analysis - ERRATUM

Lian Beijers*, Hanna M van Loo, Jan-Willem Romeijn, Femke Lamers, Robert A Schoevers, Klaas J Wardenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychological Medicine
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 26-feb-2021

Citeer dit