Investigation of hydrogen attack in 2.25Cr-1Mo steels with a high-triaxiality void growth model

M.W.D. van der Burg, E. van der Giessen, R.C. Brouwer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
459 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)505 - 518
Aantal pagina's14
TijdschriftActa Materialia
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit