Investigations into the Kinetic Modeling of the Direct Alkylation of Benzylic Amines: Dissolution of K 2 CO 3 Is Responsible for the Observation of an Induction Period

Robert Pollice, Michael Schnürch

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)8268-8274
Aantal pagina's7
TijdschriftThe Journal of Organic Chemistry
Volume80
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusPublished - 28-jul.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit