Isolation and characterization of microsatellite DNA loci in the threatened flat-spired three-toothed land snail Triodopsis platysayoides

Timothy Lee King*, Michael S Eackles, BA Garner, M van Tuinen, Brian Scott Arbogast

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)767-769
Aantal pagina's3
TijdschriftConservation genetics resources
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit