“It All Starts with Family”: Mechanisms of Intergenerational Poverty in the Veenkoloniën, the Netherlands

Sanne Siete Visser*, Arjen Edzes, Erik Merx, Sander van Lanen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
147 Downloads (Pure)

Zoekresultaten