“It All Starts with Family”: Mechanisms of Intergenerational Poverty in the Veenkoloniën, the Netherlands

Sanne Siete Visser*, Arjen Edzes, Erik Merx, Sander van Lanen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
157 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“It All Starts with Family”: Mechanisms of Intergenerational Poverty in the Veenkoloniën, the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Social Sciences