It Fryske folkstoaniel: (1860-1930)

Ype Pooringa

Onderzoeksoutput

117 Downloads (Pure)

Samenvatting

Yn de Fryske skriftekindige wirken komt de toanielliteratuer ornaris oan 'e krapperein. Net allinnich fen need, ne'it liket, mar ek om't men wifket, oft men safolle net heal of net ienris fearns literair wirk yn it forban fen de skriftekennisse bringe scil. Kalma nimt yn syn karlezing lit de jierren 1897-1925 al wirk fen toanielskriuwers op, mar lit de jierren 1876-1897 ... Zie: Ynleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning3-jun.-1940
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1940

Citeer dit