J. Anthony Blair and Ralph H. Johnson (eds.): Conductive Argument: An Overlooked Type of Defeasible Reasoning

Jan Albert van Laar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

973 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-344
Aantal pagina's8
TijdschriftArgumentation
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - aug-2013

Citeer dit