“Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of Categorization in Ancient History

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

234 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)457–512
TijdschriftJournal for the Study of Judaism
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit