Judge Peter Kooijmans Retires from the International Court of Justice

OnderzoeksoutputAcademic

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)699 - 717
TijdschriftLeiden Journal of International Law
StatusPublished - 2006

Citeer dit