Juridische aspecten van een wijziging van een gebiedsanalyse in het kader van de PAS: Advies op verzoek van Natuurmonumenten

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

In het kader van het PAS is voor het Natura 2000-gebied Wieden en Weerribben een gebiedsanalyse opgesteld. De gebiedsanalyse van 2017 geeft aan dat het voor bepaalde habitattypen en soorten waarvoor het gebied is aangewezen belangrijk is om verlandingsprocessen weer op gang te brengen. Deze processen zijn in het gebied nagenoeg stil komen te liggen, maar aangenomen wordt dat deze weer hersteld kunnen worden door het graven van petgaten. De gebiedsanalyse geeft aan dat in totaal 540 ha nieuwe petgaten in de komende beheerplanperiodes gerealiseerd moeten gaan worden. Erkend wordt dat parallel aan deze maatregelen ook de waterkwaliteit gaan verbeteren. Recent zijn deze maatregelen echter door de Provincie Overijssel ter discussie gesteld. Dit roept de vraag op welke status een gebiedsanalyse en de daarin opgenomen maatregelen hebben (paragraaf 2). Bij de bespreking van deze status komt ook aan de orde of het PAS en de daarop betrekking hebbende regelgeving tussentijdse (tijdens een beheerplanperiode) wijziging van deze maatregelen mogelijk maakt en welke voorwaarden daar dan voor gelden. Op basis van deze informatie wordt voorts een inschatting gemaakt of in de onderhavige situatie aan de betreffende regels wordt voldaan (paragraaf 3). Tot slot krijgt de vraag aandacht of tegen een besluit van de Provincie om maatregelen uit een gebiedsanalyse te vervangen een beroepsgang naar de rechter open staat (paragraaf 4).
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijTilburg University
Aantal pagina's7
StatusPublished - 13-mrt.-2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit