Juridische knelpunten bij de bescherming van natuurgebieden. Interdepartementaal beleidsonderzoek Vogel-en Habitatrichtlijn

C. J. Bastmeijer, J.M. Verschuuren

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

In september 2003 presenteerde het kabinet de resultaten van een Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de Europese en Nederlandse natuurbeschermingswetgeving onder de titel `Nederland op slot?¿. In deze bijdrage wordt een korte samenvatting gegeven van een deel van het door auteurs ten behoeve van het IBO uitgevoerd jurisprudentieonderzoek naar de negatieve gevolgen/knelpunten van de natuurbeschermingswetgeving in Nederland. Hoewel het onderzoek ook betrekking had op gebiedsbescherming ingevolge de Natuurbeschermingswet (natuurmonumenten) en op soortbescherming, zoomen wij hier in op de knelpunten rond speciale beschermingszones ingevolge de Vogel- of de Habitatrichtlijn. Tevens zal worden ingegaan op het eindrapport van de IBO-werkgroep zelf en het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het eindrapport.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)142-149
Aantal pagina's8
TijdschriftMilieu & Recht
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit