Kiesstelsels in Kaart: Het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022

Onderzoeksoutput

176 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport geeft een antwoord op de vraag welke invloed het wijzigen van het kiesstelsel voor de Eerste Kamer heeft voor de vertegenwoordiging van kleine partijen daarin. Het rapport is opgesteld in het licht van de voorbereiding van een aanpassing van de verkiezingswijze van de Eerste Kamer die is aangekondigd in het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34 430, nr. 10).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aantal pagina's21
StatusPublished - 29-jan-2020

Citeer dit