KOILOCYTOTIC LESIONS OF THE CERVIX - THE INTERRELATION OF MORPHOMETRIC FEATURES, THE PRESENCE OF PAPILLOMA-VIRUS ANTIGENS, AND THE DEGREE OF KOILOCYTOSIS

ME BOON, LP KOK

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)751-763
Aantal pagina's13
TijdschriftHistopathology
Volume9
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1985

Citeer dit