Konfusion über die Konfusion. Over de onnodige relativering van goederenrechtelijke bevoegdheden in artikel 3:81 lid 3

  OnderzoeksoutputAcademic

  349 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Deel XXIV van de Groninger Opmerkingen en Mededelingen, Magazijn voor Leerstelligen Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Deze afleving is gewijd aan leven en werk van Heinrich Dernburg. Dernburg behoorde tot de Pandektisten. Hij combineerde zijn pandektistische scherpzinnigheid met een grote dosis gezond verstand. Men zou hem kunnen typeren als een praktische pandektist. De romanist Klaus Luig heeft dit aldus onder woorden gebracht: Dem Vorwurf eines reaktionären und doktrinären Positivismus, wie er lange Zeit der Pandektistenwissenschaft gemacht worden ist, war Dernburg zu keiner Zeit ausgesetzt. Dernburg overleed 100 jaar geleden op 23 november 1907. Aan de opstellen gaat een korte levensbeschrijving vooraf.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's27
  TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
  VolumeXXIV
  StatusPublished - 2007

  Keywords

  • Pandektisten
  • Rechtsgeschiedenis
  • Dernburg
  • 86.10

  Citeer dit