"Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

Jacques Schuler

  Onderzoeksoutput

  2651 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg kan zijn, is onder andere bekend onder de namen: Syndroom van Costen, syndroom-van-het-piinlijke-slechtfunctionerende-kaakgewricht en arthrosis deformans van het kaakgewricht. In deze studie werd de omschrijving Syndroom van Costen gehandhaafd. In het eerste hoofdstuk werden de klinische symptomen besproken. Dan volgen in het tweede en derde hoofdstuk, voorzover van belang voor het verrichte onderzoek, beschouwingen over respectievelijk de tandheelkundige en de psychiatrische literatuur betreffende het Syndroom van Costen. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de psychologie van mond en kauwstelsel. Het vijfde hoofdstuk bevat algemene psychopathologische, psychogenetische en psychodynamische beschouwingen. In het zesde hoofdstuk werden speciaal de, voor een goed begrip van het Syndroom van Costen, belangrijke psychodynamische aspecten besproken. Zowel het psychoanalytisch-ontwikkelingspsychologische als het fenomenologisch-antropologische aspect waren onderwerp van bespreking. Op het eind van het zesde hoofdstuk werden de volgende vragen gesteld: 1. Is de lijder aan het Syndroom van Costen in psychiatrisch opzicht afwijkend? 2.Zo ja, wat is het verband tussen dit in psychiatrisch-opzichtafwijkend-zijn en het opgetreden Syndroom van Costen? 3.Is het psychiatrisch-afwijkend-zijn specifiek, met name zijn er ontwikkelingsstoornissen in de orale fase? 4.Is er verband tussen de symbolisch affectieve beladenheid van mond en kauwstelsel en het Syndroom van Costen en hebben de symptomen van mond-en kauwstelsel bij het Syndroom van Costen symbolische betekenis? In hoofdstuk zeven werd een eerste orienterend onderzoek mer behulp van een enqueteringsmethode beschreven. In hoofdstuk acht vonden klinische gegevens een plaats van patienten, die ook met de enqueteringsmethode waren onderzocht. Het negende hoofdstuk bevat dertien gederailleerde psychiatrische ziektegeschiedenissen van lijders aan het Syndroom van Costen. In hoofdstuk tien werden mer behulp van alle tot nu toe verzamelde gegevens een aantal hypothesen opgesteld, die getoetst werden, door 41 vrouwelijke en 22 mannelijke lijders aan het Syndroom van Costen te vergelijken mer 41 vrouwelijke en 22 mannelijke patienten van dezelfde mondheelkundige polikliniek, die niet leden aan het Syndroom van Costen. De groepen patienten werden onderzocht met de A(msterdamse) B(iografische) V(ragenlijst) en een tweede speciaal ontworpen vragenlijst. Door middel van de x2-test werd nagegaan, of er in bepaalde opzichten significante verschillen bestonden tussen de patienten van de verschillende groepen. In hoofdstuk elf werden nog enige nieuwere mondheelkundige gegevens vermeld betreffende lijders aan het Syndroom van Costen, waarna vervolgens getracht werd de gegevens van ons eigen onderzoek te interprereren. De in hoofdstuk zes gestelde vragen werden beantwoord, waarna nog een nabeschouwing werd gegeven. Van het resultaat van ons onderzoek krijgt de lezer een beeld uit het hierondervolgende, dat in grote lijnen weergeeft wat in hoofdstuk elf werd beschreven....... Zie: Samenvatting
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, W.K. , Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning21-dec-1966
  Uitgever
  StatusPublished - 1966

  Citeer dit