LASER-INDUCED VISUAL PIGMENT CONVERSIONS IN FLY PHOTORECEPTORS MEASURED INVIVO

B KRUIZINGA*, RL KAMMAN, DG STAVENGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)299-307
Aantal pagina's9
TijdschriftBiophysics of Structure and Mechanism
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1983

Citeer dit