Leidt hogere motivatie tot betere prestaties? Motivatie, informatieverwerking en studievoortgang in het hoger onderwijs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2394 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)226-238
Aantal pagina's13
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume80
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2003

Citeer dit