Levering van vorderingen op naam: over openbare en stille cessie

OnderzoeksoutputAcademic

9219 Downloads (Pure)

Samenvatting

Art. 3:94, welk artikel de levering van vorderingen op naam regelt, is bij wet van 30 juni 2004 aangevuld met een nieuw lid 3 (inwerkingtreding 1 oktober 2004). Deze bepaling breekt met het 1992 ingevoerde stelsel, dat in lid 1 alleen in ‘openbare’ cessie voorzag. Lid 3 maakt daarnaast ook ‘stille’ cessie van vorderingen mogelijk, waarbij mededeling aan de schuldenaar geen constitutief element vormt voor de totstandkoming van de levering. De onderstaande bijdrage gaat op dit nieuwe regime in. Zij vervangt de nrs. 255 t/m 269 van de huidige 11e druk van het deel ‘Goederenrecht’ uit de Pitlo-serie.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-16
Aantal pagina's16
TijdschriftInternet (http://irs.ub.rug.nl/ppn/280521464)
StatusPublished - 2005

Keywords

  • Law of property
  • Overgang van vorderingen
  • Assignment of debts
  • Vermogensrecht
  • Cessie
  • 86.24

Citeer dit