LH-secretory responses caused by continuous infusion of LH-RH in pseudopregnant rats

T.R. Koiter*, N. Pols-Valkhof, A.F. Zürcher, G.A. Schuiling

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)28-45
  Aantal pagina's18
  TijdschriftActa endocrinologica
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit