Light Dependence of Oxidative Metabolism in Fly Compound Eyes Studied in vivo by Microspectrofluorometry

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

18 Citaten (Scopus)
286 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)618-620
Aantal pagina's3
TijdschriftNaturwissenschaften
Volume70
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 1983

Citeer dit