Linear homogeneous relations for the hypergeometric function: I. Mixed difference-differential relations

Kees Praagman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)(445-450
Aantal pagina's6
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series A:Mathematical Sciences
Volume90
StatusPublished - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit