Linear relations and their singular chains

Thomas Berger*, Henk De Snoo, Carsten Trunk, Henrik Winkler

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Samenvatting

Singular chain spaces for linear relations in linear spaces play a fundamental role in the decomposition of linear relations in finite dimensional spaces. In this paper singular chains and singular chain spaces are discussed in detail for not necessarily finite dimensional linear spaces. This leads to an identity that characterizes a singular chain space in terms of root spaces. The so-called proper eigenvalues of a linear relation play an important role in the finite dimensional case.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)287-301
Aantal pagina's15
TijdschriftMethods of Functional Analysis and Topology
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear relations and their singular chains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit