LINEAR RESPONSE OF GENERAL COMPOSITE SYSTEMS TO MANY COUPLED FIELDS

M MILGROM*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)12484-12494
Aantal pagina's11
TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
Volume41
Nummer van het tijdschrift18
StatusPublished - 15-jun-1990

Citeer dit