Linkage analysis combined with whole-exome sequencing identifies a novel prothrombin (F2) gene mutation in a Dutch Caucasian family with unexplained thrombosis

Rene Mulder*, Ton Lisman, Joost C. M. Meijers, James A. Huntington, Andre B. Mulder, Karina Meijer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E370-E372
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume105
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2020

Citeer dit