Locke’s Life-World: The Teleological Role of Secondary Qualities

Martin Lenz*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)39-59
Aantal pagina's21
TijdschriftHistory of Philosophy Quarterly
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum2019
StatusPublished - 2019

Citeer dit