Long-Term Effects of Individual Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Cognitive Behavior Therapy for Depressive Symptoms in Patients with Diabetes: A Randomized Trial

K. Annika Tovote*, Maya J. Schroevers, Evelien Snippe, Robbert Sanderman, Thera P. Links, Paul M. G. Emmelkamp, Joke Fleer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
Volume84
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit