Longitudinal Study of Performance on the Ruff Figural Fluency Test in Persons Aged 35 Years or Older

Marlise E. A. van Eersel*, Hanneke Joosten, Janneke Koerts, Ron T. Gansevoort, Joris P. J. Slaets, Gerbrand J. Izaks

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
335 Downloads (Pure)

Zoekresultaten