Lost in e-government: bevat de Algemene verordening gegevensbescherming voldoende waarborgen voor burgers bij gegevensverwerking door de overheid?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)273-278
Aantal pagina's6
TijdschriftPrivacy & Informatie
Volume2013
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-2013

Citeer dit