Lung Volume Optimization Maneuver Responses in Pediatric High-Frequency Oscillatory Ventilation

Pauline de Jager*, Johannes G. M. Burgerhof, Alette A. Koopman, Dick G. Markhorst, Martin C. J. Kneyber

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1034-1036
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume199
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 15-apr.-2019

Citeer dit