Maintenance of drug metabolism and transport functions in human precision-cut liver slices during prolonged incubation for 5 days

Viktoriia Starokozhko*, Suresh Vatakuti, Bauke Schievink, Marjolijn T. Merema, Annika Asplund, Jane Synnergren, Anders Aspegren, Geny M. M. Groothuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
286 Downloads (Pure)

Zoekresultaten