Making space sharing space: The new memorandum on spatial planning in the Netherlands

PH Pellenbarg*, PJM Van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)503-512
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume92
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2001

Citeer dit