Male but not female zebra finches with high plasma corticosterone have lower survival

Blanca Jimeno*, Michael Briga, Michaela Hau, Simon Verhulst

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Zoekresultaten