Management concepts: Their transfer and implementation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)195 - 207
TijdschriftCritical Perspectives on International Business
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Citeer dit