Market Involvement throughout the Planning Lifecycle

Sander Lenferink

Onderzoeksoutput

2317 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het promotieonderzoek richtte zich op de ervaringen met het intensiever betrekken van private marktpartijen (zoals aannemers en adviesbureaus) bij de ontwikkeling van Nederlandse snelwegen. Daarbij is onderzocht hoe intensievere marktbetrokkenheid vorm krijgt gedurende de fasen van de plancyclus (achtereenvolgens beleidsvorming, planvorming en aanbesteding, aanleg, en beheer en onderhoud) en wat de mogelijkheden zijn om deze fasen beter te koppelen door versterkte interactie en samenwerking tussen marktpartijen en publieke partijen, in het bijzonder Rijkswaterstaat. Het onderzoek biedt daarmee een overzicht van de ervaringen met intensievere marktbetrokkenheid in een snel ontwikkelende Nederlandse praktijk, die onder ander bestaat uit vroege marktbetrokkenheid in planontwikkeling, interactieve aanbestedingsprocedures en geïntegreerde contractvormen voor ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Daarnaast biedt het inzicht in de relatie tussen institutionele randvoorwaarden en de governance strategieën die gedurende de plancyclus de omgang tussen publieke en private partijen bepalen. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat door intensievere marktbetrokkenheid praktijkkennis en ervaring kan worden uitgewisseld, waardoor de ontwikkeling van weginfrastructuur versterkt kan worden. De intensievere marktbetrokkenheid maakt publiek-publieke samenwerking tussen overheden noodzakelijk, om publieke wensen en ambities in een vroeg stadium duidelijk te krijgen. Een andere randvoorwaarde is het ontwikkelen van robuuste, projectoverstijgende prestatie-indicatoren. Bovenal is het van belang om tot open publiek-private interactie en samenwerking te komen. Al te vaak vervalt Rijkswaterstaat in een coördinerende beheersreflex, waardoor marktpartijen tot in detail gestuurd worden, en houden marktpartijen vast aan gesloten en behoudende posities, waarbij ze door sterke competitie vervallen in het zoeken naar financiële en juridische zekerheden. De sterke coördinatie en competitie belemmeren daarmee mogelijkheden voor samenwerking.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Arts, Jos, Supervisor
  • Tillema, Taede, Supervisor
Datum van toekenning13-jun.-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789461917492
StatusPublished - 2013

Citeer dit