Maternal Allopurinol During Fetal Hypoxia Lowers Cord Blood Levels of the Brain Injury Marker S-100B EDITORIAL COMMENT

Helen L. Torrance*, Manon J. Benders, Jan B. Derks, Carin M. A. Rademaker, Arie F. Bos, Paul Van Den Berg, Mariangela Longini, Giuseppe Buonocore, Maria Elena Venegas, Hernando Baquero, Gerard H. A. Visser, Frank Van Bel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

813 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)705-706
Aantal pagina's2
TijdschriftObstetrical & Gynecological Survey
Volume64
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov-2009

Citeer dit