Maternal egg hormones in the mating context: The effect of pair personality

Suvi Ruuskanen, Ton G. G. Groothuis, Alexander T. Baugh, Sonja V. Schaper, Bonnie de Vries, Kees van Oers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
169 Downloads (Pure)

Zoekresultaten