Maximising the use of native seeds in restoration projects

J T M Elzenga, R M Bekker, H W Pritchard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
290 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)377-379
Aantal pagina's3
TijdschriftPlant Biology
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit