Maximum human lifespan may increase to 125 years

Joop de Beer*, Anastasios Bardoutsos, Fanny Janssen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
455 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E16-E20
Aantal pagina's5
TijdschriftNature
Volume546
Nummer van het tijdschrift7660
DOI's
StatusPublished - 29-jun-2017

Citeer dit